DISCLAIMER

wrppr B.V. verleent u hierbij toegang tot onze service en publiceert daarin ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

wrppr B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Hoewel onze service met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert wrppr B.V. niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is en/of dat de app te allen tijde toegankelijk is en/of vrij is van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur.

Gezien het bovenstaande accepteert wrppr B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van de informatie die in deze app is verstrekt en/of door het gebruiken van deze app, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van wrppr B.V.

Intellectuele eigendomsverklaring

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s, illustraties, logo’s, beelden, geluidsmateriaal en ander materiaal in deze app, alsmede de vormgeving van de app zijn beschermd onder de Auteurswet, merkenwetgeving en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van deze app worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zoals via internet, druk, film of fotografie, zonder voorafgaande toestemming van wrppr B.V. Het opvragen en bekijken van de app en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

USER TERMs

Deze voorwaarden gelden voor elke gebruiker (hierna: de Gebruiker) van de app van wrppr B.V., wrppr app, (hierna: de App), ongeacht u zich heeft geregistreerd of niet. Door op welke wijze dan ook gebruik te maken van de App aanvaardt u gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.

Deze voorwaarden kunnen worden bijgewerkt. Wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, kunt u geen gebruik maken van de App.

Artikel 1 Toegang

1.1. Gebruik van de App is voorbehouden aan natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met wrppr B.V..

1.2. De Gebruiker garandeert dat opgegeven (registratie)gegevens, zoals NAW-gegevens en betaalinformatie, juist zijn en is verplicht deze op eigen initiatief bij te werken als deze veranderen.

1.3. De Gebruiker die zich heeft geregistreerd, is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn profiel en zal het bijbehorende wachtwoord niet aan derden bekend maken. De Gebruiker is verplicht een vermoeden van gebruik van zijn profiel door een derde zo snel mogelijk aan wrppr B.V. bekend maken. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elk gebruik van zijn profiel.

Artikel 2 Gebruik

2.1. Het is verboden met gebruik van enig deel van de App:

a. inbreuk te maken op rechten van wrppr B.V. of derden, bijvoorbeeld rechten van intellectuele eigendom als merkrechten en auteursrechten;

b. misleidende, kwetsende, beledigende, discriminerende, pornografische, obscene, lasterlijke, smadelijke of andere uitingen te doen die naar het oordeel van wrppr B.V. ongepast zijn;

c. persoonlijke informatie van derden openbaar te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van die derden;

d. een valse identiteit aan te nemen;

e. informatie openbaar te maken die een beveiligingsrisico kan vormen voor wrppr B.V., andere Gebruikers of derden of die gebruikt kan worden om (technische) beschermingsmaatregelen te omzeilen;

f. virussen, wormen, bots of enige andere (mogelijk) schadelijke computerprogrammatuur openbaar of toegankelijk te maken;

g. zonder uitdrukkelijke toestemming van wrppr B.V. informatie met een commercieel karakter openbaar te maken of te verspreiden of anderszins commerciële activiteiten te ontplooien;

h. op welke wijze dan ook onrechtmatig te handelen.

2.2. wrppr B.V. is te allen tijde bevoegd content van de App te verwijderen als die content naar haar oordeel ongepast is.

Artikel 3 Intellectuele eigendom

Activiteiten van de Gebruiker kunnen content opleveren die wordt beschermd door een recht van intellectuele eigendom. De Gebruiker geeft aan wrppr B.V. een niet-exclusief, overdraagbaar, onherroepelijk, sublicentieerbaar, wereldwijd en voor onbepaalde tijd durend recht deze content openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken, zonder dat wrppr B.V. hiervoor enige vergoeding verschuldigd is.

Artikel 4 Beschikbaarheid

4.1. wrppr B.V. heeft altijd de bevoegdheid door de Gebruiker aangebrachte inhoud te weigeren, verwijderen of wijzigen, met name als deze in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden.

4.2. Het staat wrppr B.V. te allen tijde vrij de toegang tot (een gedeelte van) de App voor een Gebruiker te blokkeren als de Gebruiker naar het oordeel van wrppr B.V. in strijd handelt of heeft gehandeld met deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 5 Aansprakelijkheid 

5.1. Gebruiker verklaart wrppr B.V. niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade in de ruimste zin van het woord, ten gevolge van het gebruik van de App, met name voor de gevolgen van eventuele uitval van de App, dan wel verlies van data of door derving van inkomsten vanwege technische of andere storingen van de App. 

5.2. Gebruiker verklaart wrppr B.V. niet aansprakelijk te stellen voor enige claims die voortvloeien uit het gebruik van de App en verplicht zich wrppr B.V. direct op de hoogte te stellen als Gebruiker enige claim ontvangt die voortvloeit uit het gebruik van de App. Deze verantwoordelijkheid vervalt niet na het beëindigen van het gebruik van de App. 

PRIVACY POLICY

wrppr B.V. verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de App en bij het registratieproces tot het aanmaken van een Account. wrppr B.V. maakt daarbij onderscheid tussen gegevens die de Gebruiker als persoon direct of indirect kunnen identificeren (persoonsgegevens) en gegevens die niet herleidbaar zijn tot de Gebruiker, zoals het IP-adres en de gebruikte browser.

Voorop staat dat wrppr B.V. behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy van Gebruikers. In deze Privacy Policy wordt gedetailleerd uitleg gegeven hoe wrppr B.V. omgaat met de Privacy van Gebruikers.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die van de naam zijn ontdaan kunnen in combinatie met andere gegevens indirect identificeerbaar zijn. 

Verzamelen persoonsgegevens

Tijdens het registratieproces voor het aanmaken van een Account wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Om u te kunnen registeren vragen wij u de volgende gegevens:

 • uw naam
 • uw e-mailadres
 • mobiel telefoonnummer
 • Facebook en/of Twitter account

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van onze diensten en het beheer van uw registratie;
 • direct marketing doeleinden: indien u uw ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, worden de gegevens verwerkt om u te informeren over producten, diensten en acties in de ruimste zin des woords van wrppr B.V., van gelieerde ondernemingen van wrppr B.V. en/of van zorgvuldig geselecteerde derden.

Uw persoonsgegevens kunnen voorts verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • In het belang van de veiligheid van de Staat;
 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Voor de naleving van en aanspraken uit de Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens verzamelen of verwerken.

Verzet & correctie

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te zenden naar admin@wrppr.nl. Wij zullen op eerste verzoek het gebruik beëindigen.

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar support@wrppr.io. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zullen wij de verwerking beëindigen. Voor een verzet dat ongegrond is kunnen wij een bij ‘Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp’ vastgestelde vergoeding in rekening brengen.

Indien uw persoonsgegevens niet correct zijn, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren door een e-mail te sturen naar support@wrppr.io. Wij zullen u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre wij aan het correctieverzoek kunnen voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met een voorschrift van de Wbp of een andere wet zijn verwerkt.

Beveiliging persoonsgegevens

wrppr B.V. heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Cookies

Wij kunnen gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje die op uw mobiele apparatuur wordt geplaatst en waarin informatie wordt opgeslagen over uw gebruik van de App. Ook maken wij gebruik van cookies om persoonlijke gegevens te bewaren als u onze App gebruikt. De meeste browsers zullen u de mogelijheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw mobiele apparatuur. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van onze App, danwel kan het zijn dat sommige delen van onze App voor u niet toegankelijk zijn.

Wijziging Privacy Policy

Het is mogelijk dat in deze Privacy Policy wijzigingen worden aangebracht. Deze Privacy Policy is gepubliceerd op onze Website. Houdt de Website dus goed in de gaten. Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op 23 oktober 2016.